Preskočiť na hlavný obsah

Spýtali ste sa nás (FAQ)

Aké otázky obsahuje sčítací formulár?

Prostredníctvom sčítacieho formulára pre obyvateľov sa zisťujú iba údaje, ktoré nebolo možné získať v požadovanej kvalite z existujúcich administratívnych zdrojov. V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami je teda otázok menej. Sčítací formulár obsahuje napr. otázku o súčasnom pobyte, o rodinnom stave, o zamestnaní, o dochádzke do zamestnania, o národnosti, o materinskom jazyku, o náboženstve, o vzťahoch medzi členmi domácnosti. Zoznam otázok je v Prílohe č. 2 k opatreniu č. 44/2020 Z. z.

Kto vyplní sčítací formulár za neplnoletú, nesvojprávnu osobu?

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Ako bude zabezpečená ochrana osobných údajov?

Pri projekte Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 je ochrana osobných údajov obyvateľov prioritou a bezpečnosť zberu a spracovania údajov je základnou podmienkou realizácie sčítania. Štatistický úrad SR spolupracuje s Úradom na ochranu osobných údajov SR. Všetky údaje poskytnuté Štatistickému úradu SR sú spracovávané výlučne pre potreby sčítania. Všetky získané údaje sú chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou. Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt. Ochrana osobných údajov sa realizuje aj prostredníctvom hašovania, pseudoanonymizácie a anonymizácie. Každý zamestnanec, ktorý pracuje na projekte sčítania, je poučený o ochrane osobných údajov. Všetky osoby, ktoré pri výkone funkcií v rámci sčítania pracujú s osobnými údajmi, sú zaškolení a poučení.

Funguje formulár na všetkých internetových prehliadačoch a operačných systémoch?

Elektronický formulár funguje na internetových prehliadačoch Chrome od verzie 78, FireFox od verzie 68, Edge od verzie 79, Safari od verzie 12, Opera od verzie 65 a na výrobcami podporovaných verziách operačných systémov Android, Windows, iOS, macOS a Linux na desktopových PC/notebookoch, mobiloch, ako aj na tabletoch.

Môžem dodatočne opraviť sčítací formulár, ak som ho už odoslal?

Po zodpovedaní všetkých otázok uvedených vo formulári sa obyvateľovi ponúkne zhrnutie. V tomto poslednom kroku si obyvateľ všetky ním zadané odpovede skontroluje a až následne bude môcť formulár odoslať. Formuláre, ktoré budú odoslané do systému nebude možné opravovať.

Môžem vyplniť sčítací formulár viacnásobne?

Každý obyvateľ sa má sčítať raz s uvedením správnych údajov. Systém však obyvateľovi umožňuje pod jedným rodným číslom odoslať formulár 2 krát, pri tretom pokuse obyvateľ bude upozornený, že vyčerpal maximálny možný počet pokusov sa sčítať. Duplicity budú odstránené pri spracovaní údajov. Relevantnosť duplicitných formulárov je určená podľa vyplnenosti položiek a logickej súvislosti medzi nimi (vek, vzdelanie,...).

Ako sa majú postaviť k sčítaniu obyvateľstva naši občania žijúci v pohraničí v Maďarsku? Majú sa sčítať na Slovensku, alebo v Maďarsku? Majú úrad o tom informovať? Alebo sa majú sčítať v oboch štátoch?

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.

Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie:

  • štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • občan Európskej únie s obvyklým bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorý nie je osobou podľa prvého bodu,
  • štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva.

To znamená:

  • ak má fyzická osoba v Slovenskej republike trvalý pobyt je, podľa zákona o sčítaní, povinná sčítať sa v Slovenskej republike.
  • ak má fyzická osoba akýkoľvek iný registrovaný pobyt v Slovenskej republike je, podľa zákona o sčítaní, povinná sčítať sa v Slovenskej republike.

Sčítací formulár obsahuje aj otázku o súčasnom pobyte a odkedy sa v ňom fyzická osoba zdržiava. Na základe odpovedí na tieto otázky bude odvodený tzv. obvyklý pobyt (trvajúci súvislo 12 mesiacov a viac) pre účely štatistiky obyvateľstva v Európskej únii. Tento postup zamedzuje dvojitému sčítaniu jednej fyzickej osoby v rámci Európskej únie. Štatistický úrad teda spracuje stav obyvateľstva podľa trvalého pobytu aj stav obyvateľstva podľa obvyklého pobytu. V súvislosti s povinnosťou sčítať sa v inej krajine, kde dlhodobo žijete, je potrebné rešpektovať zákonné podmienky danej krajiny.

Vo formulári si neviem zvoliť ulicu pre vyplnenie svojho súčasného pobytu.

Vo formulári pre sčítanie obyvateľov sa pri jednotlivých obciach zobrazujú tie ulice, ktoré sú zavedené v referenčnom Registri adries. Systém ponúka len tie ulice, ktoré sa nachádzajú v Registri adries, ak Vám systém neponúka pole „ulica“, pokračujte zadaním súpisného čísla.

Kde obyvateľ zistí číslo bytu?

Obyvateľ číslo bytu zistí na liste vlastníctva na základe adresy a mena majiteľa bytu na stránke zbgis.skgeodesy.sk.

V súčasnosti žijem v zahraničí, čo mám uviesť do otázky „Mali ste od roku 1980 nepretržitý pobyt v zahraničí v trvaní najmenej 12 mesiacov?"

Premenná "Mali ste od roku 1980 nepretržitý pobyt v zahraničí v trvaní najmenej 12 mesiacov?" sa zameriava na medzinárodnú migráciu, tzn. rok posledného príchodu na Slovensko je myslený ako návrat zo zahraničia , kde ste pobývali aspoň 12 mesiacov - teda pobyt v zahraničí musí byť ukončený. Návšteva alebo dovolenka na Slovensku sa neberie ako vrátenie sa zo zahraničia na Slovensko.

Ak Váš súčasný pobyt je aktuálne v zahraničí zadávate pri otázke „Mali ste od roku 1980 nepretržitý pobyt v zahraničí v trvaní najmenej 12 mesiacov?“ možnosť „nie“ v prípade, ak ste pred súčasným pobytom v zahraničí nemali iný pobyt v zahraničí v trvaní súvislo 12 mesiacov a viac.

Ak Váš súčasný pobyt je aktuálne v zahraničí zadávate pri otázke „Mali ste od roku 1980 nepretržitý pobyt v zahraničí v trvaní najmenej 12 mesiacov?“ možnosť „áno“ v prípade, ak ste pred súčasným pobytom v zahraničí mali iný pobyt v zahraničí v trvaní súvislo 12 mesiacov a viac, ktorý ale bol ukončený a Vy ste sa vrátili do SR. Potom vyberáte krajinu a rok kedy ste sa z tejto krajiny vrátili do SR. Rok posledného príchodu na Slovensko je myslený ako návrat a teda ukončenie pobytu v zahraničí.

Zobrazené záznamy: 11 - 20 z 52