Preskočiť na hlavný obsah

Ochrana osobných údajov

Štatistický úrad SR je v súvislosti s plnením záväzku realizovať Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len „sčítanie“) pripravený plniť všetky ustanovenia o ochrane údajov uvedené v:

Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“)
/ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (pdf 981 kB)

Zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018 Z. z.“)
/ Zákon č. 18/2018 Z. z. (pdf 1,11 MB)

Informácia pre dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané v informačnom systéme „ES SODB 2021“

(podľa nariadenia a zákona č. 18/2018 Z. z.)

Všeobecné informácie pre všetky dotknuté osoby

 1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
  Štatistický úrad SR, IČO 00166197, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava (ďalej len „úrad“)
 2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:
  tel.: +421 918 936 010 resp. +421 2 50236 403, e-mail: zodpovednaosoba@statistics.sk. (ďalej len „úrad“)

Informácia pre dotknuté osoby – obyvateľov, ktorých osobné údaje sú spracúvané v informačnom systéme „ES SODB 2021“

 1. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je
  • Získanie osobných cenzových údajov o obyvateľoch, domoch a bytoch od povinných osôb
  • Integrácia a konsolidácia získaných osobných údajov z administratívnych zdrojov
  • Správa autentifikačných údajov obyvateľov za účelom sčítania obyvateľov
  • Evidencia obyvateľov, ktorí požiadali o službu asistovaného sčítania s pomocou mobilného asistenta sčítania
 2. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je pre účel
  1. Získanie osobných cenzových údajov o obyvateľoch, domoch a bytoch od povinných osôb
  2. Integrácia a konsolidácia získaných osobných údajov z administratívnych zdrojov
  3. Správa autentifikačných údajov obyvateľov za účelom sčítania obyvateľov
   • Splnenie zákonných povinností vyplývajúcich z § 8 ods. 5 a § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 223/2019 Z. z. v spojení s metodickým pokynom:
   • Opatrenie 435/2019 Z. z. Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie
    / Opatrenie 435/2019 Z. z. Štatistického úradu Slovenskej republiky (pdf 160 kB)
   • Opatrenie 59/2021 Z. z. Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie
    /Opatrenie 59/2021 Z. z. Štatistického úradu Slovenskej republiky (pdf 143 kB)
  4. Evidencia obyvateľov, ktorí požiadali o službu asistovaného sčítania s pomocou mobilného asistenta sčítania
   • Splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi podľa § 24 písm. f) zákona č. 223/2019 Z. z.
 3. Príjemcom osobných údajov budú právne subjekty, ktorým príjem osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov (sprostredkovatelia, Úrad na ochranu osobných údajov), spracúvané osobné údaje nebudú nikam postupované. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania nebude realizované.
 4. Osobné údaje získané na účel
  • Získanie osobných cenzových údajov o obyvateľoch, domoch a bytoch od povinných osôb sa uchovávajú 50 rokov odo dňa ukončenia sčítania
  • Integrácia a konsolidácia získaných osobných údajov z administratívnych zdrojov sa uchovávajú 50 rokov odo dňa ukončenia sčítania
  • Správa autentifikačných údajov obyvateľov za účelom sčítania obyvateľov sa uchovávajú do 31. decembra 2021
  • Evidencia obyvateľov, ktorí požiadali o službu asistovaného sčítania s pomocou mobilného asistenta sčítania sa uchovávajú do 31. októbra 2021
 5. Po týchto termínoch budú osobné údaje vymazané.

 6. Ako dotknuté osoby máte právo požadovať od úradu ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na opravu osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. (ak si myslíte, že došlo k porušeniu Vašich práv alebo k porušeniu zákona č. 18/2018 Z. z.) dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 32313 214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk).
 7. Pri osobných údajoch, ktoré sú spracúvané na základe splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov a to priamo u prevádzkovateľa resp. u zodpovednej osoby prevádzkovateľa. Vaše právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov nie je absolútne a možno mu vyhovieť len v situácii, keď sú splnené všetky podmienky uvedené v platných všeobecne záväzných právnych predpisoch upravujúcich ochranu osobných údajov. V prípade neposkytnutia osobných údajov, ktoré vyžaduje účel „Evidencia obyvateľov, ktorí požiadali o službu asistovaného sčítania s pomocou mobilného asistenta sčítania“, Vám nebude môcť byť poskytnutá služba asistovaného sčítania s pomocou mobilného asistenta sčítania.
 8. Pri osobných údajoch, ktoré sú spracúvané na základe splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa, nemáte právo na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, nemáte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov a právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov definovaných Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 a zákonom č. 223/2019 Z. z. je zákonnou požiadavkou.

Informácia pre dotknuté osoby – poverené osoby a manažérov poverených osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané v informačnom systéme „ES SODB 2021“

 1. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je
  • Správa autentifikačných údajov poverených osôb na spracúvanie osobných údajov za účelom sčítania domov a bytov a manažérov týchto poverených osôb.
 2. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je
  • Splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, ktorá vyplýva z § 3 písm. h), § 27 ods. 1 a § 27 ods. 2 písm. d) zákona č. 223/2019 Z. z. Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Príjemcom osobných údajov budú právne subjekty, ktorým príjem osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov (sprostredkovatelia, Úrad na ochranu osobných údajov), spracúvané osobné údaje nebudú nikam postupované. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania nebude realizované.
 4. Vaše osobné údaje sa budú uchovávať do 31. decembra 2021. Po tomto termíne budú vymazané.
 5. Ako dotknuté osoby máte právo požadovať od úradu ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov a to priamo u prevádzkovateľa resp. u zodpovednej osoby prevádzkovateľa a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. (ak si myslíte, že došlo k porušeniu Vašich práv alebo k porušeniu zákona č. 18/2018 Z. z.) dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 32313 214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk).
 6. Vaše právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov nie je absolútne a možno mu vyhovieť len v situácii, keď sú splnené všetky podmienky uvedené v platných všeobecne záväzných právnych predpisoch upravujúcich ochranu osobných údajov. Správa Vašich autentizačných údajov je nevyhnutná k tomu, aby ste mali vytvorený prístup do informačného systému „ES SODB 2021“. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nebudete môcť vykonávať funkciu poverenej osoby obce na spracúvanie osobných údajov resp. manažéra poverených osôb obce.

Informácia pre dotknuté osoby – asistentov sčítania, ktorých osobné údaje sú spracúvané v informačnom systéme „ES SODB 2021“

 1. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je
  • Správa autentifikačných údajov asistentov sčítania za účelom sčítania obyvateľov.
  • Evidencia asistentov sčítania za účelom sčítania obyvateľov.
 2. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je pre účel
  1. Správa autentifikačných údajov asistentov sčítania za účelom sčítania obyvateľov
   • Splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, ktorá vyplýva z § 8 ods. 3, § 10, § 15 zákona č. 223/2019 Z. z.
  2. Evidencia asistentov sčítania za účelom sčítania obyvateľov
 3. Príjemcom osobných údajov budú právne subjekty, ktorým príjem osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov (sprostredkovatelia, Úrad na ochranu osobných údajov), spracúvané osobné údaje nebudú nikam postupované. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania nebude realizované.
 4. Vaše osobné údaje sa budú uchovávať do 31. decembra 2021. Po tomto termíne budú vymazané.
 5. Ako dotknuté osoby máte právo požadovať od úradu ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov a to priamo u prevádzkovateľa resp. u zodpovednej osoby prevádzkovateľa a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. (ak si myslíte, že došlo k porušeniu Vašich práv alebo k porušeniu zákona č. 18/2018 Z. z.) dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 32313 214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk).
 6. Pri osobných údajoch, ktoré sú spracúvané na základe splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov a to priamo u prevádzkovateľa resp. u zodpovednej osoby prevádzkovateľa. Vaše právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov nie je absolútne a možno mu vyhovieť len v situácii, keď sú splnené všetky podmienky uvedené v platných všeobecne záväzných právnych predpisoch upravujúcich ochranu osobných údajov. Správa Vašich autentizačných údajov je nevyhnutná k tomu, aby ste mali vytvorený prístup do informačného systému „ES SODB 2021“. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nebudete môcť vykonávať funkciu asistenta sčítania.

Informácia pre dotknuté osoby – kontaktné osoby obcí, ktorých osobné údaje sú spracúvané v informačnom systéme „ES SODB 2021“

 1. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je
  • Evidencia kontaktných osôb obcí za účelom sčítania.
 2. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je pre účel
  • Splnenie zákonných povinností vyplývajúcich z § 24 písm. f) a g) zákona č. 223/2019 Z. z.
 3. Príjemcom osobných údajov budú právne subjekty, ktorým príjem osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov (sprostredkovatelia, Úradna ochranu osobných údajov), spracúvané osobné údaje nebudú nikam postupované. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania nebude realizované.
 4. Vaše osobné údaje sa budú uchovávať do 31. decembra 2021. Po tomto termíne budú vymazané.
 5. Ako dotknuté osoby máte právo požadovať od úradu ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov a to priamo u prevádzkovateľa resp. u zodpovednej osoby prevádzkovateľa a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. (ak si myslíte, že došlo k porušeniu Vašich práv alebo k porušeniu zákona č. 18/2018 Z. z.) dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 32313 214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk).
 6. Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Z uvedeného dôvodu nemáte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, nemáte právo na vymazanie osobných údajov, nemáte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Osobné údaje budú slúžiť na zabezpečenie kontaktu úradu ako prevádzkovateľa s Vami.