Preskočiť na hlavný obsah

Skupiny obyvateľstva s osobitým prístupom

V rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa zvýšená pozornosť venuje skupinám obyvateľov, ktorých sčítanie si z rôznych dôvodov môže vyžiadať špecifický (osobitný) prístup.

Sú to najmä: obyvatelia v zariadeniach (napr. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti), ľudia bez domova a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít.

Obyvatelia, ktorí sú klientmi zariadenia majú možnosť sčítať sa sami, s pomocou blízkej osoby, na kontaktnom mieste v obci alebo požiadať o mobilného asistenta sčítania. V určitých typoch zariadení však bude počas dosčítavania pôsobiť stacionárny asistent sčítania v zariadení, ktorý zabezpečí sčítanie klientov zariadenia.

Ľudia bez domova môžu využiť rovnaký spôsob sčítania sa ako väčšinová populácia, t. j. sčítať sa sami, s pomocou blízkej osoby, na kontaktnom mieste v obci alebo požiadať o mobilného asistenta sčítania. Obec zároveň zabezpečí sčítanie ľudí bez domova, ktorí majú nahlásení trvalý pobyt na adrese obecného/mestského úradu. Obec zabezpečí taktiež sčítanie ľudí bez domova v zariadeniach dočasného ubytovania, ktoré sa nachádzajú na jej území.

Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) sa sčítajú sami alebo tiež využijú službu asistovaného sčítania. Obec, na území ktorej sa marginalizovaná rómska komunita nachádza na základe vlastného uváženia požiada o spoluprácu pri sčítaní obyvateľov MRK sociálnych terénnych pracovníkov, rómske občianske hliadky alebo obecnú políciu, ktorí napr. môžu pôsobiť ako stacionárni, mobilní asistenti.

Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021.