Preskočiť na hlavný obsah

Úlohy obcí pri sčítaní obyvateľov

Obce na základe preneseného výkonu štátnej správy plnia úlohy, ktoré im ustanovuje zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kľúčová je príprava sčítania obyvateľov. V rámci nej sa obec zúčastní na školení obcí k úlohám pri sčítaní obyvateľov, vykoná nábor a výber asistentov sčítania a do 11. januára 2021 oznámi údaje o asistentoch sčítania ŠÚ SR (kontaktnému bodu). Zároveň zabezpečí stacionárnych asistentov vo vybraných zariadeniach, ktoré sa nachádzajú na území obce. V rámci prípravy sčítania ďalej spolupracuje so ŠÚ SR (kontaktným bodom) pri školení asistentov sčítania, spolupracuje pri technickom a materiálnom zabezpečení asistentov sčítania a vydá asistentom sčítania preukazy. Taktiež zriadi kontaktné miesto (prípadne miesta) na obci a do 31. decembra 2020 zašle ŠÚ SR (kontaktnému bodu) požadované informácie o tomto mieste/miestach a spolupracuje pri komunikácii a propagácii sčítania na území obce.

Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021.

Počas doby sčítania obec vedie evidenciu obyvateľov, ktorí požiadali o službu asistovaného sčítania, vytvára virtuálne asistenčné obvody, zabezpečuje činnosť kontaktného miesta/miest na území obce, vytvára podmienky pre činnosť mobilných a stacionárnych asistentov sčítania a monitoruje činnosť mobilných asistentov.

Po skončení sčítania obec vyhodnotí prácu asistentov sčítania a zabezpečí ich odmeňovanie. Zároveň vyhodnotí použité finančné prostriedky v súlade s príslušnými vykonávacími právnymi predpismi a metodickými pokynmi. Participuje na diseminácii výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov.

Propagačné materiály

/ Nálepka SODB 2021 (pdf 730 kB)

/ Plagát A4 SODB 2021 MOM (pdf 734 kB)

/ Plagát A4 SODB 2021 školy (pdf 711 kB)

/ Leták DL SODB 2021 - sčítanie obyvateľov (pdf 83 kB)

/ Plagát A4 SODB 2021 - sčítanie obyvateľov (pdf 1,1 MB)

/ Inzercia pred/počas sčítania A4 SODB 2021 - sčítanie obyvateľov (pdf 641 kB)

/ Inzercia A4 SODB 2021 - sčítanie obyvateľov (pdf 70 kB)

Propagačné materiály - asistované sčítanie obyvateľov

/ Leták AS SODB 2021 (pdf 736 kB)

/ Plagát R.O.R. AS SODB 2021 (pdf 529 kB)