Preskočiť na hlavný obsah

Dokumenty

Európska legislatíva

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej len „sčítanie“), ktoré sa uskutoční v roku 2021 je koordinované Európskou úniou (ďalej len „EÚ“) a Organizáciou spojených národov ako súčasť celosvetového programu populačných, domových a bytových cenzov.Uskutočnenie cenzu okolo roku 2020 a zisťovanie údajov podľa rovnakých, resp. porovnateľných definícií je pre členské štáty EÚ záväzné. EÚ kladie dôraz na porovnateľnosť údajov zo sčítania v členských štátoch a na potrebu zostavovania spoľahlivých prehľadov za celú EÚ.

Slovenská republika prijala a plne rešpektuje pravidlá realizácie cenzu zakotvené v právnych predpisoch EÚ, zároveň zohľadňuje požiadavky vyplývajúce z národných záväzkov. Slovensko je pripravené realizovať sčítanie v súlade s nariadením EP a Rady č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov a s vykonávacími nariadeniami. Tieto právne dokumenty stanovujú povinnosť realizovať sčítanie, termín realizácie sčítania, technické špecifikácie tém a ich členení, formu a štruktúru správ o kvalite, rozsah a technický formát údajov poskytnutých EÚ zo sčítania. Rozhodnutie o spôsobe zisťovania údajov, teda o type cenzu je v kompetencií jednotlivých členských štátov.

Členské štáty EÚ sú viazané medzinárodnými ako i národnými požiadavkami, ich úlohou je zabezpečiť vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 na základe vhodne zvolenej metodiky tak, aby údaje zo sčítania, ktorých hodnota a význam neustále rastie boli jedinečné, spoľahlivé, vzájomne prepojené a porovnateľné.

Eurostat v roku 2013 rozhodol, že pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 ponechá v platnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (pdf 100 kB), ktoré bolo záväzným dokumentom na realizáciu sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 špecifikujú štyri nové vykonávacie nariadenia.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/543 z 22. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, pokiaľ ide o technické špecifikácie tém a ich členení
/ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/543 z 22. marca 2017 (pdf 614 kB)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/712 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovuje referenčný rok a prijíma sa program štatistických údajov a metaúdajov pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008
/ Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/712 z 20. apríla 2017 (pdf 359 kB)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/881 z 23. mája 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, pokiaľ ide o formu a štruktúru správ o kvalite a technický formát na zasielanie údajov, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1151/2010
/ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/881 z 23. mája 2017 (pdf 350 kB)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1799 z 21. novembra 2018 o prechodnom priamom štatistickom opatrení zameranom na zverejňovanie vybraných tém sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 geokódovaných na sieť s bunkami s rozlohou bunky 1 km2
/ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1799 z 21. novembra 2018 (pdf 411 kB)

Národná legislatíva

Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh Zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z 18. júna 2019. Zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019. Úplné znenie zákona bolo vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 22. júla 2019. Zákon ustanovuje rozsah a spôsob vykonania sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré je osobitným druhom štatistického zisťovania.
/ Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 - úplné znenie zákona do 5.2.2021 (pdf 360 kB)

Zákon č. 44/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
/ Zákon č. 44/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pdf 165 kB)

Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
/ Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 - úplné znenie zákona od 6.2.2021 (pdf 372 kB)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jediné štatistické zisťovanie na Slovensku, ktorého obsah, rozsah a spôsob vykonania ustanovuje zákon.

Rozhodnutie predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania 
/Rozhodnutie predsedu ŠÚ SR o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania (pdf 260 kB)

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 403/2019 Z. z. o preukaze asistenta sčítania
/ Opatrenie 403/2019 Z. z. (pdf 614 kB)

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 60/2021 Z. z. ktorým sa mení Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 403/2019 Z. z. o preukaze asistenta sčítania
/ Opatrenie 60/2021 Z. z. (pdf 401 kB)

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie
/ Opatrenie 435/2019 Z. z. (pdf 160 kB)

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 59/2021 Z. z., ktorým sa meni Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie
/ Opatrenie 59/2021 Z. z. (pdf 143 kB)

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 440/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov
/ Opatrenie 440/2019 Z. z. (pdf 176 kB)

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 441/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzky kontaktného miesta
/ Opatrenie 441/2019 Z. z. (pdf 153 kB)

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 44/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajovo témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov
/ Opatrenie 44/2020 Z. z. (pdf 1,3 MB)

Metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-0018/2020, o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov
/ Metodický pokyn ŠÚ SR č. 10900-0018/2020 (pdf 96 kB)

Metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-933/2021 o poskytnutí doplatku dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré vznikli pri sčítaní domov a bytov
/ Metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-933/2021 (pdf 171 kB)

 Rozpis doplatkov dotácií (sčítanie domov a bytov)
/ Rozpis doplatkov dotácií (sčítanie domov a bytov) (pdf 757 kB)

Žiadosť o poskytnutie doplatku dotácie, Príloha č. 1 k Metodickému pokynu č. 10912-933/2021 (Sčítanie domov a bytov)
/ Žiadosť o poskytnutie doplatku dotácie (pdf 112 kB)

Pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-1815/2021 o zúčtovaní dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vznikli pri sčítaní domov a bytov
/ Pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-1815/2021 (pdf 402 kB)

Príloha č. 1 k Pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-1815/2021 VYÚČTOVANIE dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vznikli pri sčítaní domov a bytov
/ Príloha č. 1 k Pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-1815/2021 (pdf 642 kB)

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 100/2020 Z. z., o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov
/ Opatrenie 100/2020 Z. z. (pdf 79 kB)

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 307/2020 Z. z., o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania
/ Opatrenie 307/2020 Z. z. (pdf 173 kB)

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 61/2021 Z. z., ktorým sa mení Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 307/2020 Z. z. o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania
/ Opatrenie 61/2021 Z. z. (pdf 144 kB)

Metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-1434/2021, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 15355/2020 z 11. novembra 2020 o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov
/ Metodický pokyn ŠÚ SR č. 10900-1434/2021 (pdf 285 kB)

Metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 15355/2020, o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov v znení metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-1434/2021_konsolidované znenie
/ Metodický pokyn ŠÚ SR č. 15355/2020 konsolidované znenie (pdf 281 kB)

Východiskové dokumenty

Projekt sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 – Štúdia uskutočniteľnosti

Štúdiu uskutočniteľnosti projektu Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 vypracovala spoločnosť Ernst & Young, s. r. o. pre Štatistický úrad Slovenskej republiky v zmysle metodického usmernenia č. MF/008782/2018-297 o postupe pri príprave investícií a projektov investičného charakteru podliehajúcich ekonomickému hodnoteniu Ministerstva financií SR. Štúdia sa venuje porovnaniu tradičného sčítania z roku 2011 a SODB 2021, tzv. integrovaného sčítania. Štúdia obsahuje zdôvodnenie investície, technické a technologické podklady, popísanie územnej prípravy. Ďalej štúdia opisuje jednotlivé varianty sčítania ako aj výber najprijateľnejšej varianty s dopadom na rozpočet. Súčasťou štúdie je analýza, kde sú opísané detaily nákladov a výdavkov.
/ Štúdia uskutočniteľnosti projektu sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (pdf 741 kB)

Metodika sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk

Plnenie strategických cieľov Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 je jednou z priorít Štatistického úradu Slovenskej republiky v rámci príprav cenzu. Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a Štatistický úrad Slovenskej republiky ako zodpovední gestori aktivity 4. „Pripraviť metodiku sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk“ vypracovali v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Úradom vlády SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom spravodlivosti SR a zástupcami národnostných menšín predkladaný materiál ̶ Metodiku sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk, rešpektujúcu rôznosť názorov a argumentácií.
/ Metodika sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk (pdf 2,64 MB)

Legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

13. decembra 2017 vláda Slovenskej republiky schválila legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Schválený legislatívny zámer predbežne stanovuje použitie registrov a administratívnych zdrojov údajov, proces zberu údajov, ktorý odzrkadľuje potreby integrovaného SODB 2021 a zmieňuje sa o určení práv a povinností Štatistického úradu SR, štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, fyzických osôb a právnických osôb.
/ Legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (pdf 580 kB)

Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020

1. marca 2017 vláda Slovenskej republiky na svojej 48. schôdzi schválila Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020. Materiál konkretizuje nielen zámer budúceho sčítania, jeho filozofiu a význam, ale obsahuje aj aktivity a opatrenia, ktoré je v podmienkach Slovenskej republiky nevyhnutné zabezpečiť na úspešný prechod od tradičného cenzu k integrovanému sčítaniu obyvateľov, domov a bytov.
/ Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 (pdf 482 kB)

Informácia o SODB 2021 v Slovenskej republike

Vláda Slovenskej republiky 17. augusta 2016 zobrala na vedomie Informáciu o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 v Slovenskej republike.
/ Informácia o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 v Slovenskej republike (pdf 195 kB)

Programové vyhlásenie vlády SR o SODB 2021

Vláda Slovenskej republiky vyjadrila podporu Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 v Programovom vyhlásení na roky 2016 – 2020. V dokumente sa o. i. píše:

"Spoľahlivá a dôveryhodná štátna štatistika má nezastupiteľné miesto pri tvorbe, realizácii a aktualizácii programov zabezpečujúcich rozvoj štátneho i súkromného sektora. Je kľúčovým zdrojom informácií na národnej i medzinárodnej úrovni. Vláda má záujem na ďalšom posilňovaní objektívnosti, nestrannosti a odbornej nezávislosti štátnej štatistiky.

Vláda podporí sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 ako jedinečnú príležitosť získať spoľahlivé, porovnateľné a vzájomne prepojené štatistické údaje a informácie o stave spoločnosti, jej štruktúrach a bývaní. Bude pri tom dbať na zníženie administratívnej záťaže obyvateľov."

Pracovná skupina na prípravu SODB 2021

V decembri 2014 predsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová zriadila pracovnú skupinu na prípravu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Jej členmi sú odborníci z interného a externého prostredia. Cieľom pracovnej skupiny je navrhnúť optimálny spôsob vykonania Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 a zabezpečiť jeho koncepčnú prípravu v súlade s nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (ES), dokumentmi ďalších medzinárodných organizácií pri zohľadnení platnej legislatívy SR a požiadaviek štátnej správy, samosprávy a výskumnej a pedagogickej sféry.
/ Štatút pracovnej skupiny (pdf 222 kB)

Poverenie Štatistického úradu SR prípravou SODB 2021

Vláda Slovenskej republiky 21. mája 2014 zobrala na vedomie informáciu Štatistického úradu SR o splnení všetkých záväzkov, ktoré vyplynuli z projektu Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 a poverila Štatistický úrad SR prípravou sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.
/ Komuniké z rokovania vlády SR (pdf 109 kB)