Preskočiť na hlavný obsah

Ochrana údajov

Ochrana vašich osobných údajov je zaručená

Pri projekte Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 je prioritou ochrana vašich osobných údajov.

Výlučne pre potreby sčítania

Všetky údaje poskytnuté Štatistickému úradu SR správcami administratívnych zdrojov údajov, samosprávami a obyvateľmi sú spracované výlučne pre potreby sčítania.

Maximálna možná ochrana údajov

Všetky získané údaje sú chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou.

Osobitný bezpečnostný projekt

Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt, zabezpečujúci optimálny režim ochrany všetkých údajov.

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne

  • bezpečnosť všetkých údajov je základnou podmienkou realizácie sčítania
  • Štatistický úrad SR spolupracuje s Úradom na ochranu osobných údajov SR
  • každý zamestnanec Štatistického úradu SR ako aj všetci zamestnanci dodávateľov informačných systémov, ktorí pracujú na projekte sčítania sú poučení o ochrane osobných údajov
  • s administratívnymi zdrojmi údajov pracujú iba osoby, ktorým bolo udelené oprávnenie na prácu s takýmito údajmi za dodržiavania prísnych podmienok ochrany týchto údajov
  • povinnosť mlčanlivosti má každý, kto sa pri prípave, priebehu a vykonaní sčítania a pri spracovaní jeho výsledkov oboznámi so štatistickými údajmi
  • osoby na obci, ktoré pri výkone funkcií v rámci sčítania pracujú alebo budú prichádzať do styku s osobnými údajmi sú (budú) zaškolení a poučení
  • ochrana osobných údajov sa v prípravnej fáze sčítania realizuje aj prostredníctvom hašovania, pseudoanonymizácie a anonymizácie
  • osobitná pozornosť bude venovaná ochrane dôverných údajov pri štatistickom spracovaní

Štatistický úrad SR je v súvislosti s plnením záväzku realizovať Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 pripravený plniť ustanovenia o ochrane údajov, o ochrane osobných údajov a o ochrane dôverných štatistických údajov uvedené v:

Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
/ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (pdf 981 kB)

Zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ Zákon č. 18/2018 Z. z. (pdf 1,11 MB)

Zákone č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
/ Zákon č. 540/2001 Z. z. (pdf 266 kB)

Zákone č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ Zákon č. 223/2019 Z. z.- úplné znenie do 5.2.2021 (pdf 360 kB)

Zákone č. 44/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
/ Zákon č. 44/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pdf 165 kB)

Zákone č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ Zákon č. 223/2019 Z. z.- úplné znenie od 6.2.2021 (pdf 372 kB)

Viac o ochrane osobných údajov